REGULAMIN

REGULAMIN Ted Zarebski’s CrossCore

Wersja obowiązująca od dnia 19 sierpnia 2019 roku

  • Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Ted Zarebski’s CrossCore.
  • Klub” oznacza obiekt sportowo-rekreacyjny pod nazwą Ted Zarebski’s CrossCore położony w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 229.
  • Umowa” oznacza umowę zawieraną pomiędzy osobą fizyczną, a ALKIS dotyczącą członkostwa w Klubie.
  • Opłata” oznacza opłatę za korzystanie z usług świadczonych w Klubie uiszczaną przez Członka Klubu zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku w terminach określonych Umową lub Regulaminem.
  • Cennik” oznacza spis cen za usługi świadczone przez ALKIS w Klubie. Wszystkie ceny podane w Cenniku są wyrażone w wartościach brutto to jest uwzględniających stosowne podatki w aktualnie obowiązujących stawkach. Cennik jest dostępny w Klubie i może być w każdym czasie udostępniony Członkowi Klubu. Cennik może być również dostępny na stronie internetowej Klubu. Ceny za towary sprzedawane przez ALKIS na terenie Klubu oznaczone są w odrębnym cenniku.
  • Członek Klubu” oznacza osobę fizyczną, w tym taką której osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawarły Umowę.
 1. ALKIS” oznacza Pana Tadeusza Zarębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ALKIS TADEUSZ ZARĘBSKI z siedzibą w Gdańsku (80-266), przy Al. Grunwaldzkiej 229, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), posiadającego numery: NIP: 9570386679, REGON: 220746960, Telefon 58 550-87-09, e-mail: biuro@crosscorebox.plUsługi świadczone przez ALKIS dla Członków Klubu.
  • ALKIS świadczy dla Członków Klubu usługi związane ze sportem i rekreacją, w szczególności udostępnia Klub oraz urządzenia do ćwiczeń tam się znajdujące.
  • ALKIS może organizować dla Członków Klubu zajęcia grupowe i indywidualne. Zajęcia prowadzone mogą być przez pracowników lub współpracowników ALKIS.
  • ALKIS dopuszcza organizowanie na terenie Klubu zajęć indywidualnych lub grupowych przez trenerów nie będących jego pracownikami lub współpracownikami. Zasady takich zajęć ustalane są indywidualnie z pracownikami Klubu.
  • Szczegółowy zakres usług świadczonych przez ALKIS określony jest poniżej oraz w Cenniku.
  • O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej, ALKIS odpowiada za jakość świadczonych przez siebie usług na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Zasady członkostwa w Klubie.
  • Uzyskanie statusu Członka Klubu następuje pod warunkiem łącznego spełnienia następujących czynności:
   • zawarcia Umowy;
   • wniesienia Opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem;
   • złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
   • złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia.
  • Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, a nie jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym oświadczenie o stanie zdrowia, określone w punkcie 3.1.4. powyżej, dotyczące osoby niepełnoletniej podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
  • Członkiem Klubu może być jedynie osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie i korzystanie z dostępnych urządzeń oraz pomieszczeń Klubu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, czy korzystania z dostępnych urządzeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń lub zajęć w Klubie.
  • Klub nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie przez Członka Klubu informacji o stanie zdrowia lub podanie nieprawdy w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 3.1.4. powyżej, a także za nieprawidłową interpretację zaleceń lub przeciwwskazań lekarskich przyjętą przez Członka Klubu. W przypadku przedsięwzięcia przez pracowników Klubu wątpliwości co do stanu zdrowia Członka Klubu może on zostać poproszony o opuszczenie Klubu.
  • Członek Klubu jest zobowiązany ponownie złożyć oświadczenie o stanie zdrowia każdorazowo, gdy jego stan zdrowia uległ pogorszeniu lub zaistniały przeciwwskazania do korzystania – bez uszczerbku dla zdrowia – w części lub w całości z urządzeń lub zajęć oferowanych w Klubie.
  • Członek Klubu nie może korzystać z żadnych zajęć lub urządzeń Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub jakiejkolwiek innej dolegliwości, która może mieć negatywny wpływ na inne osoby przebywające w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo dochodzenia naprawienia szkody całkowitej powstałej na skutek naruszenia przez Członka Klubu przedmiotowego zakazu. Klub może poprosić takiego Członka Klubu o jego opuszczenie.
  • Okres choroby lub niedyspozycji Członka Klubu nie powoduje przedłużenia okresu członkostwa w Klubie.
  • ALKIS zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na przyjęcie do Klubu osób niespełniających wymagań Regulaminu w szczególności w zakresie oświadczeń, co do stanu zdrowia, niedających rękojmi właściwego korzystania z Klubu i znajdujących się w nim urządzeń.

 

 1. Opłaty członkowskie.
  • Wstęp na teren Klubu jest możliwy wyłącznie po uregulowaniu przez Członka Klubu wszystkich wymaganych Opłat.
  • Wszystkie Opłaty są płatne z góry przy zawarciu Umowy lub jej przedłużeniu na kolejny okres. Członek Klubu, który nie uiści Opłaty, traci prawo do wszelkich zajęć prowadzonych w Klubie w tym do wstępu do Klubu, a jego status Członka Klubu ulega automatycznie zawieszeniu. Warunkiem przywrócenia statusu Członka Klubu jest zapłata wymaganej Opłaty.
  • Członek Klubu może dokonać Opłaty gotówką lub kartą kredytową w siedzibie Klubu.
  • Klub jest uprawniony do organizowania promocji cenowych dla stałych i/lub nowych Członków Klubów na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

 

 1. Okres członkostwa w Klubie.
  • Podstawą członkostwa w Klubie jest Umowa, która może być zawarta na okres 30 dni licząc od dnia jej zawarcia. Zakup karnetu na okres 30 dni dokonany najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania Umowy z zakreślonym w jego treści okresem obowiązywania jest jednoznaczny z przedłużeniem Umowy na okres obowiązywania karnetu. Zakup karnetu na okres 30 dni dokonany niezwłocznie po dniu wygaśnięcia/rozwiązania Umowy jest jednoznaczny z zawarciem nowej Umowy w treści odpowiadającej Umowie ostatnio zawartej na okres określony treścią karnetu.

 

 1. Zasady uczestnictwa w Klubie
  • Fakt zakupu karnetu przez Członka Klubu odnotowywany jest w systemie informatycznym Klubu. Pracownik Klubu potwierdza fakt posiadania karnetu przez Członka Klubu przy każdej jego wizycie, wobec czego Członek Klubu zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji. Potwierdzeniem zakupu karnetu dla Członka Klubu jest paragon wydawany przy jego zakupie.
  • W przypadku nieuiszczenia Opłaty lub w razie nagannego zachowania Członka Klubu na terenie Klubu, pracownik Klubu może odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać opuszczenie Klubu.
  • W przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień Umowy lub Regulaminu ALKIS zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przez złożenie pisemnego oświadczenia. Odmowa przyjęcia oświadczenia ALKIS przez Członka Klubu będzie uznana skuteczne doręczenie oświadczenia.
  • Osoby korzystające z kart firm zewnętrznych są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminu związanego z posiadaną kartą. Karnety BENEFIT SYSTEMS, FITPROFIT, OK. SYSTEM, BeActive są akceptowane tylko pod warunkiem współpracy Klubu z wyżej wymienionymi firmami. Klub ma prawo do weryfikacji osoby posługującej się kartą zgodnie z regulaminem karty.

 

 1. Godziny otwarcia Klubu.
  • Klub otwarty jest w godzinach:
   • poniedziałek-piątek: 6:00-21:30;
   • sobota: 08.00-16.00;
   • niedziela: nieczynne.
  • Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia lub zamknięcia Klubu, w szczególności w dni świąteczne i wolne od pracy. Członkowie Klubu zostaną poinformowani o zmianie godzin otwarcia i/lub zamknięciu Klubu, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu oraz zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Klubu.
  • Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. O zaplanowanej przerwie w działalności Klubu, kierownictwo Klubu powiadomi Członków Klubu z siedmiodniowym wyprzedzeniem, zamieszczając stosowną informację w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu. W takiej sytuacji Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o ilość dni, w których Klub był nieczynny.
  • Z usług Klubu jego Członkowie mogą korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, we wszystkie dni i w godzinach otwarcia Klubu, raz dziennie w dowolnym czasie (wyłączając karnety poranne). Członkowie Klubu są uprawnieni do korzystania z urządzeń, które aktualnie nie są używane przez innych Członków Klubu chyba, że w Regulaminie zastrzeżono inaczej.

 

 1. Prawa i obowiązki Członków Klubu.
  • Członek Klubu powinien korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Członek Klubu, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, poleceń trenera lub pracowników Klubu, może być zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Klubu.
  • Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego i/lub na skutek jego działań w mieniu Klubu lub w mieniu osób trzecich znajdujących się w Klubie.
  • Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własne ryzyko oraz odpowiedzialność, zrzekając się niniejszym wszelkich roszczeń wobec ALKIS lub jego pracowników z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia powstałych w związku z korzystaniem z usług Klubu.
  • ALKIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania trenerów, zarówno będących pracownikami lub współpracownikami ALKIS, jak i za tych, którzy pracownikami lub współpracownikami ALKIS nie są, ani za uszkodzenia ciała lub utratę zdrowia powstałe w wyniku stosowania się przez Członka Klubu do ich poleceń.
  • Członek Klubu powinien punktualnie stawiać się na zaplanowane zajęcia z trenerem. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć, ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa. Członek Klubu nie może zakłócać zajęć treningowych z udziałem innych Członków Klubu. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenia zajęć, jeśli – w opinii trenera – sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie wykonuje poleceń trenera. Postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie do treningów prowadzonych przez trenerów niebędących pracownikami lub współpracownikami ALKIS, z tym że uprawnienia porządkowe mogą wykonywać wyłącznie pracownicy Klubu.
  • Klub zastrzega sobie prawo do określenia limitu osób uczestniczących
   w niektórych zajęciach grupowych wynikającego z charakteru zajęć i/lub miejsca, w którym się odbywają.

 

 1. Zakres usług i zajęć oferowanych przez Klub.
  • Klub oferuje następujące usługi/pakiety/:
   • Bilet jednorazowy (normalny): 25,00 złotych.
   • Karnet miesięczny (normalny) – ilość wejść bez ograniczeń: 149,00 złotych.
   • Karnet miesięczny (studencki) – ilość wejść bez ograniczeń: 119,00 złotych.
   • Karnet trzydziestodniowy na CrossKids (dziecięcy) – ilość wejść: 8: 109,00 złotych.
   • Bilet jednorazowy na CrossKids (dziecięcy): 20,00 złotych.
   • Dodatkowo: bar.
  • Na terenie Klubu można również nabyć towary spółki pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie, takie jak w szczególności ubiór sportowy lub suplementy diety dla osób aktywnych (odżywki). Ceny towarów określonych w niniejszym punkcie określone są w odrębnym cenniku.
  • Klub nie przyjmuje zwrotów towarów określonych w punkcie 9.2. powyżej za wyjątkiem zwrotów wynikających z wad towarów i objętych procedurą reklamacyjną. Członkowie Klubu proszeni są o przemyślane zakupy.
 1. Zasady korzystania z Klubu.
  • Członek Klubu pozostawia swoje rzeczy osobiste w szafce na terenie Klubu.
  • Członek Klubu otrzymuje kluczyk na magnez do szafki. Kluczyk stanowi własność Klubu i musi być zwrócony po zakończeniu treningu. Członek Klubu nie dokonuje wyboru szafki. Zgubienie kluczyka wiąże się z opłata 200,00 złotych na rzecz klubu.
  • Członek Klubu po zakończonym treningu zobowiązany jest opróżnić szafkę i zabrać ze sobą wszystkie swoje rzeczy.
  • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafce, w szczególności gdy szafka nie została zamknięta w ogóle lub w sposób niewystarczający. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafkami.
  • Klub nie zapewnia dozoru nad rzeczami pozostawionymi w szafce ani poza szafką i nie przyjmuje ich na przechowanie. Rzeczy w szafkach, a także poza szafkami, nie są w żaden sposób zabezpieczane przez Klub.
  • Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępnienie kluczyka do szafki przez Członka Klubu osobie trzeciej.
  • Szafki są otwierane i czyszczone po godzinie 23:00 każdego dnia. Rzeczy pozostawione w szafkach są przechowywane w pomieszczeniach Klubu przez 10 dni. Odbiór rzeczy znalezionych następuje po zgłoszeniu w recepcji Klubu ich zaginięcia lub pozostawienia w szafce. Rzeczy nieodebrane z Klubu w zakreślonym terminie, zostaną zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne.
  • Członek Klubu zobowiązany jest posiadać odpowiedni ubiór i obuwie sportowe. Członkowie Klubu są obowiązani do noszenia na terenie Klubu właściwego, nieprowokującego i schludnego ubioru. Osoby niedostosowujące się do poleceń mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu lub poproszone o jego niezwłoczne opuszczenie.
  • Każdy Członek Klubu zobowiązany jest przestrzegać higieny osobistej ponadto Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie i po treningu, aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości.
  • Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania się na terenie Klubu zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi. Używanie słów powszechnie uznanych za obelżywe lub wulgarne jest niedozwolone.
  • Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków, a także przychodzenia do Klubu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub narkotyków.
  • Konsumpcja żywności jest dozwolona jedynie w barze Klubu.
  • Na salach treningowych obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.
  • Członek Klubu jest obowiązany opuścić salę ćwiczeń na 15 minut przed jego zamknięciem.
  • Osoby naruszające zasady Regulaminu będą zobowiązane przez pracowników Klubu do opuszczenia Klubu.
  • Członek Klubu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień Regulaminu po uprzednim pisemnym wezwaniu Klubu do zaniechania naruszeń.
  • Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, chemikaliów, łatwopalnych, wybuchowych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia oraz zdrowia osób przebywających w Klubie.
  • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
  • Członek Klubu zobowiązany jest powiadomić Klub o wszelkich zmianach adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numeru telefonu komórkowego. Pisma wysyłane na podane w formularzu członkowskim adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie.
  • Każdy Członek Klubu może korzystać z bezpłatnych, niestrzeżonych miejsc postojowych znajdujących się na terenie nieruchomości, w której znajduje się Klub. Klub nie zapewnia jakiejkolwiek ochrony pojazdów znajdujących się na niestrzeżonych miejscach postojowych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Klub nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobach lub w mieniu osób korzystających z miejsc postojowych.

 

  • Członek Klubu może wnieść reklamację w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie jej na adres poczty elektronicznej lub adres siedziby ALKIS podane w punkcie 1.7. powyżej.
  • Reklamacje rozpatrywane są przez ALKIS w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację przekazuje się Członkowi Klub w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany przez Członka Klubu lub na trwałym nośniku przez który rozumie się w szczególności pocztę elektroniczną.
  • Procedura reklamacyjna obejmuje weryfikację twierdzeń Członka Klubu w postępowaniu wyjaśniającym na podstawie zgromadzonych dowodów.

 

 1. DANE OSOBOWE.
  • Administratorem danych osobowych jest ALKIS.
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Tomasz Brodnicki, ido@fitnessauthority.pl.
  • Celem przetwarzania osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy objętej Regulaminem.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. a) 1 „RODO”, czyli rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ALKIS, np. w zakresie przekazania Państwa danych osobowych ujawnionych na fakturze do organów administracji skarbowej.
  • W zakresie regulowanym przez odrębne przepisy prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się obsługą prawną i księgową ALKIS oraz podmioty kapitałowo lub osobowo z nim powiązane.
  • O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 (sześć) lat kalendarzowych od dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zakończenia stosunku prawnego z ALKIS, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi później.
  • Upoważnionym przysługuje prawo do żądania od ALKIS dostępu do ich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Brak możliwości przetwarzania danych osobowych przez ALKIS może skutkować ograniczeniem współpracy lub jej zakończeniem.
  • Uprawnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Postanowienia końcowe.
  • Członek Klubu jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu.
  • Każdy Członek Klubu ma prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Klubu aktualną wersję Regulaminu. Regulamin może być również zamieszczony na stronie internetowej Klubu.
  • ALKIS zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
  • W przypadku zmian w Regulaminie ALKIS udostępnia nowy tekst Regulaminu w Klubie i może go także zamieścić na stronie internetowej Klubu. Umowy w trakcie realizacji zostaną wykonane na dotychczasowych zasadach.
  • Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie z upływem 1 dnia od dnia jego publikacji w Klubie.

Komentowanie jest wyłączone